अंग्रेजी संस्करण…

अंग्रेजी संस्करण
हामी चाँडै आउँदैछौ । हामीलाई पछ्याउँदै गर्नुहोला ।